Dłużnik w kancelarii komorniczej – jakie ma obowiązki?

Dłużnik jest to osoba, wobec której zostało wszczęte postępowanie sądowe na wniosek wierzyciela. Z racji braku spłaty zobowiązania w stosunku do wierzyciela, ten może domagać się zwrotu swojej należności, składając wniosek do sądu i dalej, jeśl otrzyma on tytuł wykonawczy, może wówczas skorzystać z kancelarii komorniczej w Gdańsku, która to dalej będzie starała się dług od dłużnika odzyskać. 

Sam komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa zawsze przy sądzie rejonowym. Nie wykonuje on swojej pracy na własną rękę, bowiem nie jest on urzędnikiem, ale pełni zawód, który podlega właściwemu jemu sądowi. Jak taki komornik działa względem dłużnika? Przed rozpoczęciem procesu egzekucyjnego, komornik z Gdańska powinien w pierwszej kolejności wystosować do dłużnika odpowiednie pismo, które należy wysłać pocztą lub w przypadku braku jego odbioru, dostarczyć je osobiście. W takim piśmie powinna być zawarta informacja o wszczęciu windykacji. Następnym krokiem, który powinien powziąć komornik sądowy jest przeprowadzenie odpowiedniego wywiadu, który pozwoli mu wykazać wysokość majątku dłużnika. To ułatwi mu znacząco samo przeprowadzenie egzekucji. 

Przy odzyskiwaniu długu, w pierwszej kolejności następuje zajęcie wynagrodzenia dłużnika, którego kwotę dokładnie określają przepisy. Jeśli komornik nie jest w stanie zająć wynagrodzenia, bo nie wykazuje on żadnego źródła dochodu, może dalej zająć jego nieruchomość, jeśli tak taką posiada. W związku z tym, zgodnie z art. 814 kpc, może on otworzyć nieruchomość dłużnika nawet w trakcie jego nieobecności i przeszukać je. Czynności przeszukania powinny być wykonywane przy współpracy z policją. Kiedy dłużnik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej? Jeśli usuwa on składniki mienia przed egzekucją lub spod egzekucji, a także gdy niszczy te rzeczy, które objęte są egzekucją. 

Główne obowiązki dłużnika wobec komornika sądowego?

Jeśli dłużnik otrzyma pismo od  kancelarii komorniczej w Gdańsku w związku z rozpoczętą windykacją, ma on wobec niej określone obowiązki. Głównym jest oczywiście spłata zadłużenia wobec wierzyciela, wraz z ustawowymi odsetkami. Ponadto, dłużnik musi zawsze na wezwanie komornika wstawić się w kancelarii, musi udzielić stosownych wyjaśnień na pytania zadane przez funkcjonariusza publicznego. Co istotne, jeśli komornik z Gdańska zarządza od dłużnika informacji o wykazie majątku, ten musi taki przedstawić ustnie lub pisemnie, łącznie z oświadczeniem jego prawdziwości. Jest to zgodne z art. 801 1 kpc. Działanie takie musi odbyć się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Należy również mieć świadomość, iż każda zmiana miejsca pobytu dłużnika, także powinna być do komornika sądowego w Gdańsku zgłaszana. 

Jakie prawa i obowiązki ma komornik sądowy?

Komornik w Gdańsku, który na tym terenie wykonuje swoją pracę i pełni rolę funkcjonariusza publicznego przy sądzie rejonowym, w związku z wykonywaną przez siebie pracą ma określone obowiązki, jak również i prawa, co do których musi w pełni się stosować. Komornik ma obowiązek zachowania tajemnicy służbowej, chyba że jest świadkiem lub stroną w sprawie. Jego obowiązkiem jest odzyskanie długu dla wierzyciela i przekazanie go w ciągu 4 dni od jego wyegzekwowania. Nie może robić nic, co jest niezgodne z obowiązującym go prawem. Jeśli naruszy przepisy, może zostać odwołany ze swojego stanowiska. 

 

Będąc dłużnikiem i mając świadomość tego, iż dług należy spłacić i to jak najszybciej, bowiem rosnące odsetki i koszty komornicze są ogromne, kluczowe znaczenie ma próba porozumienia się z kancelarią komorniczą w Gdańsku. Dzięki takiej współpracy, chęć spłaty i próba choć częściowego oddania długu, z pewnością będzie mogła doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału, bez niepotrzebnie wykonywanych działań. Dłużnik może zwrócić dług przelewem na rachunek bankowy komornika sądowego, przekazem pocztowym lub wpłatą bezpośrednią w kancelarii w godzinach urzędowania komornika.