Komornik

jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik

postępuję zgodnie z przepisami prawa.

Wierzyciel

ma prawo do wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Gdańsku

kancelaria komornicza gdańsk

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
Mariusza Jana Jaranowskiego.

Kancelaria mieści się w Gdańsku przy Al.Grunwaldzkiej 71/73 lok. nr 10. Na tej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, możliwości kontaktu, a także zakresu właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Na witrynie znajdziecie Państwo informacje na temat właściwości (wraz z wykazem ulic oraz podręczną wyszukiwarką), licytacji komorniczych, najczęściej zadawanych pytań odnośnie działalności komorniczej oraz przepisów prawnych. Dodatkowo jest również możliwość pobrania wniosków oraz bezpośredniego kontaktu z komornikiem poprzez formularz kontaktowy.
kancelaria komornicza gdańsk

 

kancelaria komornicza gdańsk

Informacje dodatkowe

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie działalności komornika

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym, wykonując czynności egzekucyjne (egzekucje) w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik zajmuje się czynnościami egzekucyjnymi oraz czynnościami przekazanymi na podstawie odrębnych przepisów do których zaliczamy między innymi prowadzenie spisu inwentarza, sporządzanie protokołów stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia, doręczanie zawiadomień sądowych oraz innych dokumentów. Komornik wykonuje swój zawód na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik wykonując swoje czynności jest niezawisły i podlega ustawom (np. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji), orzeczeniom sądowym oraz nadzorowi prezesa sądu rejonowego właściwego miejscowo. Kancelaria Komornicza Gdańsk w której pełni funkcje prawną komornik Mariusz Jaranowski mieści się w Gdańsku. Przy Al. Grunwaldzkiej 71/73 lok. nr 10 w Gdańsku mogą Państwo zasięgnąć bezpośredniej porady komornika Mariusza Jaranowskiego. Na tej stronie znajdą Państwo przydatne informacje o pracy komornika oraz dane kontaktowe umożliwiające uzyskanie odpowiedzi od komornika drogą elektroniczną.

Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych. Sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia a także inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami. Weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.
Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych. Sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia a także inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami. Weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.
Licytacja to rodzaj publicznej sprzedaży ruchomości lub nieruchomości dłużnika, stanowiąca część postępowania egzekucyjnego. Licytacja musi odbywać się w miejscu publicznym, jej czas i miejsce zostają podane w obwieszczeniu jest prowadzona przez komornika.

Licytacja nieruchomości zawsze odbywa się pod nadzorem sędziego nadzorującego egzekucję z nieruchomości. Po zakończeniu przetargu sąd wydaje najpierw postanowienie o przybiciu, a następnie, po uiszczeniu całej ceny nabycia, postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów.

Aby móc wziąć udział w licytacji (ruchomości lub nieruchomości), należy być osobą pełnoletnią, mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i wcześniej uiścić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (w przypadku licytacji nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Na koszty działalności egzekucyjnej komornika składają się opłaty egzekucyjne oraz zwrot wydatków gotówkowych. Kwestię tę dokładnie reguluje Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 882) tekst jednolity z dnia 7 września 2006 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1191)
Art. 8 ust. 5 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. mówi, że "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego".
Informacje o przebiegu postępowania egzekucyjnego udzielane są jedynie stronom postępowania. Na każdym jego etapie strony mogą zwrócić się do komornika z pytaniem o obecną sytuację. Informacje szczegółowe udzielane są jedynie w przypadku kontaktu osobistego lub pocztowego.