Komornik

jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik

postępuję zgodnie z przepisami prawa.

Wierzyciel

ma prawo do wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Gdańsku

kancelaria komornicza gdańsk

Komornik Gdańsk - Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku
Mariusza Jana Jaranowskiego. Kancelaria Komornicza Gdańsk Północ.

Kancelaria położona przy ul. Al. Grunwaldzkiej 71/73 lok. nr 10, działająca na obszarze właściwości sądu rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku. Na tej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, możliwości kontaktu, a także zakresu właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Chcą korzystać z pomocy komornika, z pewnością nasza kancelaria służy pomocą, mogąc zaspokoić oczekiwania absolutnie wszystkich zainteresowanych.

Chcąc więc załatwić sprawy komornicze w Gdańsku, jak najbardziej to miejsce jest w pełni do Państwa usług. I bez względu na to, czy chodzi o sprawy wierzyciela czy też dłużnika, służymy pomocą. Działając przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku, jesteśmy dla klientów do pełnej naszej dyspozycji.

Na witrynie znajdziecie Państwo informacje na temat właściwości (wraz z wykazem ulic oraz podręczną wyszukiwarką), licytacji komorniczych, najczęściej zadawanych pytań odnośnie działalności komorniczej oraz przepisów prawnych. Dodatkowo jest również możliwość pobrania wniosków oraz bezpośredniego kontaktu z komornikiem poprzez formularz kontaktowy. Korzystając z naszej pomocy, należy mieć świadomość, iż jesteśmy w pełni do Państwa dyspozycji. W przypadku wierzycieli, pomagamy ustalić majątek dłużnika i pomagamy mu odzyskać jego pieniądze. Jeśli chodzi o dłużników, staramy się opracować wspólnie plan działania, aby spłacić wierzycielowi jego należność. I bez względu na to, czy w grę wchodzą długi alimentacyjne czy inne, działamy kompleksowo i na najwyższym poziomie.
kancelaria komornicza gdańsk

kancelaria komornicza gdańsk

Informacje dodatkowe

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Komornik Gdańsk

Komornik Gdańsk pełni istotną rolę w strukturze sądowej miasta, zapewniając wykonanie orzeczeń wydanych przez instytucje sądowe. Jego działania są niezbędne dla efektywnego funkcjonowania systemu prawnego, a w szczególności dla egzekwowania wierzytelności. Działający przy sądzie rejonowym Gdańsk – Północ, komornik jest kluczową postacią w procesie egzekucyjnym, odpowiadając za realizację decyzji dotyczących m.in. odzyskiwania długów, eksmisji czy zajęcia ruchomości. Jego działalność jest regulowana przez przepisy prawne, które zarówno określają zakres jego uprawnień, jak i chronią prawa osób poddanych egzekucji.

W Gdańsku, podobnie jak w innych dużych miastach, funkcjonuje kilkoro komorników, z których każdy ma wyznaczony własny obszar działania. Najważniejsze informacje dotyczące ich pracy, w tym obszar kompetencji każdego z komorników, można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych – są to ważne linki, które wszyscy zainteresowani powinni sprawdzić. Dzięki temu można łatwiej skontaktować się z odpowiednim komornikiem oraz uzyskać informacje o procedurach egzekucyjnych, harmonogramie dyżurów czy wymaganych dokumentach. Ważne jest, aby pamiętać, że poszukując pomocy prawnej lub informacji na temat egzekucji, należy kierować swoje zapytania bezpośrednio do komornika odpowiedzialnego za dany rejon Gdańsk – Północ w Gdańsku jest tylko jednym z wielu rejonów, w których działają komornicy, ale ze względu na swoją specyfikę i umiejscowienie może on mieć do czynienia z różnorodnymi przypadkami, od spraw majątkowych po egzekwowanie alimentów.

Aby znaleźć informacje dotyczące pracy komorników w Gdańsku, w tym obszar ich kompetencji, najważniejszym krokiem jest odwiedzenie oficjalnych stron internetowych. Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą w odnalezieniu potrzebnych informacji oraz kontaktowaniu się z odpowiednim komornikiem:
1. **Wizyta na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej**: Na tej stronie najczęściej można znaleźć centralną bazę komorników działających na terenie całej Polski oraz narzędzie do wyszukiwania komorników według miejscowości lub nazwiska. Information o rejonach działania poszczególnych komorników jest niezbędna, by skierować swoje zapytanie do odpowiedniej osoby.
2. **Sprawdzenie szczegółów kompetencji i obszaru działania**: Każdy komornik ma wyznaczony obszar działania, który odpowiada za określony rejon sądowy. Informacje te są kluczowe, by zrozumieć, do którego komornika należy się zgłosić w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika lub położenia majątku podlegającego egzekucji.
3. **Szukanie informacji kontaktowych i godzin dyżurów**: Oficjalne strony internetowe komorników zawierają także szczegóły dotyczące sposobów kontaktu – numery telefonów, adresy e-mail, a czasami formularze kontaktowe. Ponadto, na stronach tych często można znaleźć godziny przyjęć interesantów oraz informacje o dyżurach telefonicznych.
4. **Zapoznanie się z procedurami egzekucyjnymi**: Ważne jest, by przed skontaktowaniem się z komornikiem zapoznać się z dostępnymi na stronie internetowej procedurami egzekucyjnymi. Pozwala to na lepsze przygotowanie do rozmowy i zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów.
5. **Sprawdzanie aktualności informacji**: Zawsze warto upewnić się, że informacje znalezione na stronie internetowej są aktualne. Praktyki i procedury prawne mogą ulegać zmianom.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie działalności komornika

Kim jest komornik sądowy działający przy sądzie rejonowym
?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym, wykonując czynności egzekucyjne (egzekucje) w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik zajmuje się czynnościami egzekucyjnymi oraz czynnościami przekazanymi na podstawie odrębnych przepisów do których zaliczamy między innymi prowadzenie spisu inwentarza, sporządzanie protokołów stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia, doręczanie zawiadomień sądowych oraz innych dokumentów. Komornik wykonuje swój zawód na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik wykonując swoje czynności jest niezawisły i podlega ustawom (np. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji), orzeczeniom sądowym oraz nadzorowi prezesa sądu rejonowego właściwego miejscowo. Kancelaria Komornicza Gdańsk w której pełni funkcje prawną komornik Mariusz Jaranowski mieści się w Gdańsku. Przy Al. Grunwaldzkiej 71/73 lok. nr 10 w Gdańsku mogą Państwo zasięgnąć bezpośredniej porady komornika Mariusza Jaranowskiego. Na tej stronie znajdą Państwo przydatne informacje o pracy komornika oraz dane kontaktowe umożliwiające uzyskanie odpowiedzi od komornika drogą elektroniczną.

Swoje usługi komornik działający przy sądzie rejonowym Gdańsk-Północ oferuje wszystkim interesantom. W celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania i wątpliwości, jest on w pełni do dyspozycji w wybrane dni tygodnia, w określonych godzinach. Na stronie internetowej znaleźć można wiele odpowiedzi na najczęstsze pytania, można zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie licytacji, egzekucji komorniczych i działań związanych z pracą komornika znajdującego się na obszarze właściwości danego sądu rejonowego.

W kancelarii komorniczej komornika Mariusza Jaranowskiego pracuje doświadczony personel, który stanowią ludzie posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, zaspokajając potrzeby, oczekiwania i wymagania absolutnie wszystkich interesantów. Chcąc odzyskać swoje należności, współpraca z dobrym komornikiem jest kluczowa i w tym przypadku jak najbardziej można na to właśnie liczyć.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych. Sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia a także inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami. Weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne (egzekucję)?

Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych. Sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia a także inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami. Weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Co to są licytacje komornicze w Gdańsku? Co oznaczają one dla dłużnika?

Licytacja to rodzaj publicznej sprzedaży ruchomości lub nieruchomości dłużnika, stanowiąca część postępowania egzekucyjnego. Licytacja musi odbywać się w miejscu publicznym, jej czas i miejsce zostają podane w obwieszczeniu jest prowadzona przez komornika.
Licytacja nieruchomości zawsze odbywa się pod nadzorem sędziego nadzorującego egzekucję z nieruchomości. Po zakończeniu przetargu sąd wydaje najpierw postanowienie o przybiciu, a następnie, po uiszczeniu całej ceny nabycia, postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów.
Aby móc wziąć udział w licytacji (ruchomości lub nieruchomości), należy być osobą pełnoletnią, mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i wcześniej uiścić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (w przypadku licytacji nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Jakie są koszty działalności egzekucyjnej?

Na koszty działalności egzekucyjnej komornika składają się opłaty egzekucyjne oraz zwrot wydatków gotówkowych. Kwestię tę dokładnie reguluje Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 882) tekst jednolity z dnia 7 września 2006 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1191)

Czy mam prawo wyboru komornika?

Art. 8 ust. 5 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. mówi, że "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego".

Czym jest rewir komorniczy - o właściwości terytorialnej

Rewir komorniczy jest to obszar terytorialny, na jakim działa komornik, będący organem właściwym do prowadzenia konkretnych postanowień sądowych. Jak więc wygląda kwestia wyboru komornika?

Postanowienie, zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r, ale i w oparciu zgodnymi z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku, wprowadza rewolucyjne zmiany w kwestii wyboru wierzyciela, a więc podjęcie przez niego decyzji, kto będzie reprezentował jego interesy. Czy komornik Gdańsk Północ działa tylko dla osób z tego obszaru? Czy kancelaria komornicza nr Gdańsk Północ realizuje jedynie interesy wierzycieli z tego terenu? Czy komornik sądowy Gdańsk może reprezentować interesy osób z innych miejscowości? Czy jeśli komornik działa na terenie obejmującym północ w Gdańsku, to jest tylko przydzielany do spraw w Gdańsku - Północy?

W chwili obecnej, na mocy ustawy, wierzyciel ma wybór kancelarii komornika, który to poprowadzi jego sprawy w postępowaniu egzekucyjnym, ale w ramach właściwości sądu apelacyjnego. Jeśli dochodzi do egzekucji sądowej, działa on wówczas poza swoim rewirem. Trzeba jednak pamiętać o tym, że takie wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach egzekucyjnych, wymusza na wierzycielu skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika, który to jest właściwy do spraw o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń. Działanie komornika sądowego przy sądzie rejonowym Gdańsk, jeśli miałoby być wykonywane poza jego rewirem, musi być przez niego zaakceptowane. Jeśli ma przesłanki, by sprawy takiej nie prowadzić, taki komornik może odmówić podjęcia działań. Siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z jego rewirem określa, iż ten może prowadzić tylko jedną kancelarię, bez możliwości otwierania filii czy innych oddziałów. Wszelkie tematy związane z rewirem komorniczym określone są na mowy 10 ustawy o komornikach sądowych.

Informacje o przebiegu postępowania egzekucyjnego

Informacje o przebiegu postępowania egzekucyjnego udzielane są jedynie stronom postępowania. Na każdym jego etapie strony mogą zwrócić się do komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z pytaniem o obecną sytuację. Informacje szczegółowe udzielane są jedynie w przypadku kontaktu osobistego lub pocztowego. Oczywiście komornik sądowy Gdańsk Północ może informować wierzyciela o wszelkich podjętych działaniach. A jakie działania powinien on wykonać, aby zwiększyć szansę odzyskania długu? Powinien mieć on dostęp m.in do rachunków bankowych dłużnika i źródeł dochodu dłużnika. Powinien on zwrócić się do centrum personalizacji dokumentów, aby ,,przeskanować" osobę zadłużoną. Istotne znaczenie mają również EKW, a więc elektroniczne księgi wieczyste czy też CPD. Ponadto istotne znaczenie ma Ognivo, czyli aplikacja internetowa pozwalająca na szybką wymianę informacji. Wszelkie podjęte działania powinny być zgodne z art ustawy, co do których każdy komornik powinien się stosować, bowiem są tam zawarte wszelkie przepisy zabezpieczające jego interesy.

Roszczenia pieniężne i niepieniężne.

Wierzyciel ma możliwość starania się o roszczenia pieniężne i niepieniężne. Te pierwsze to takie, które związane są z konkretną sumą pieniędzy. Dłużnik jest zobowiązany do spłaty roszczenia wierzycielowi w postaci określonej kwoty. Świadczenia niepieniężne z kolei wynikają z określonego obowiązku. Są one swego rodzaju zobowiązaniem. Jego źródłem może być umowa, często takie świadczenia określane są mianem świadczeń w naturze.

Roszczenia pieniężne można zabezpieczyć na kilka sposobów. Najczęściej jest to:

  • zajęcie nieruchomości, wynagrodzenia za pracę czy zablokowanie rachunku bankowego.
  • obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową.
  • ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Jan Jaranowski

Z tego miejsca chcielibyśmy zachęcić Państwa serdecznie do spojrzenia na naszą stronę. Znajduje się tutaj szereg przydatnych informacji, istotnych linków i dokumentów. Jeśli chcą się Państwo skontaktować z naszą kancelarią, służymy pomocą. Jesteśmy w pełni do Państwa usług. Działamy na mocy postanowienia sądowego. Wykonujemy swoją pracę należycie i dokładnie. Robimy wszystko, aby doprowadzić każdą sprawę do szczęśliwego finału. Dbamy o dobro wierzyciela. Staramy się porozumiewać z dłużnikami. Wiemy, iż odpowiednie podejście, jest w stanie rozwiązać niejeden problem. Jeśli więc pomoc komornicza - jesteśmy dla Państwa.