Komornik

jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik

postępuję zgodnie z przepisami prawa.

Wierzyciel

ma prawo do wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Gdańsku

kancelaria komornicza gdańsk

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
Mariusza Jana Jaranowskiego.

Kancelaria położona przy ul. Al. Grunwaldzkiej 71/73 lok. nr 10, działająca na obszarze właściwości sądu rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku. Na tej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, możliwości kontaktu, a także zakresu właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Chcą korzystać z pomocy komornika, z pewnością nasza kancelaria służy pomocą, mogąc zaspokoić oczekiwania absolutnie wszystkich zainteresowanych.

Na witrynie znajdziecie Państwo informacje na temat właściwości (wraz z wykazem ulic oraz podręczną wyszukiwarką), licytacji komorniczych, najczęściej zadawanych pytań odnośnie działalności komorniczej oraz przepisów prawnych. Dodatkowo jest również możliwość pobrania wniosków oraz bezpośredniego kontaktu z komornikiem poprzez formularz kontaktowy.
kancelaria komornicza gdańsk

 

kancelaria komornicza gdańsk

Informacje dodatkowe

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie działalności komornika

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym, wykonując czynności egzekucyjne (egzekucje) w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik zajmuje się czynnościami egzekucyjnymi oraz czynnościami przekazanymi na podstawie odrębnych przepisów do których zaliczamy między innymi prowadzenie spisu inwentarza, sporządzanie protokołów stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia, doręczanie zawiadomień sądowych oraz innych dokumentów. Komornik wykonuje swój zawód na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik wykonując swoje czynności jest niezawisły i podlega ustawom (np. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji), orzeczeniom sądowym oraz nadzorowi prezesa sądu rejonowego właściwego miejscowo. Kancelaria Komornicza Gdańsk w której pełni funkcje prawną komornik Mariusz Jaranowski mieści się w Gdańsku. Przy Al. Grunwaldzkiej 71/73 lok. nr 10 w Gdańsku mogą Państwo zasięgnąć bezpośredniej porady komornika Mariusza Jaranowskiego. Na tej stronie znajdą Państwo przydatne informacje o pracy komornika oraz dane kontaktowe umożliwiające uzyskanie odpowiedzi od komornika drogą elektroniczną.

Swoje usługi komornik działający przy sądzie rejonowym Gdańsk-Północ oferuje wszystkim interesantom. W celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania i wątpliwości, jest on w pełni do dyspozycji w wybrane dni tygodnia, w określonych godzinach. Na stronie internetowej znaleźć można wiele odpowiedzi na najczęstsze pytania, można zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie licytacji, egzekucji komorniczych i działań związanych z pracą komornika znajdującego się na obszarze właściwości danego sądu rejonowego.

W kancelarii komorniczej komornika Mariusza Jaranowskiego pracuje doświadczony personel, który stanowią ludzie posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, zaspokajając potrzeby, oczekiwania i wymagania absolutnie wszystkich interesantów. Chcąc odzyskać swoje należności, współpraca z dobrym komornikiem jest kluczowa i w tym przypadku jak najbardziej można na to właśnie liczyć.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych. Sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia a także inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami. Weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych. Sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia a także inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami. Weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Co to są licytacje komornicze? Co oznaczają one dla dłużnika?

Licytacja to rodzaj publicznej sprzedaży ruchomości lub nieruchomości dłużnika, stanowiąca część postępowania egzekucyjnego. Licytacja musi odbywać się w miejscu publicznym, jej czas i miejsce zostają podane w obwieszczeniu jest prowadzona przez komornika.
Licytacja nieruchomości zawsze odbywa się pod nadzorem sędziego nadzorującego egzekucję z nieruchomości. Po zakończeniu przetargu sąd wydaje najpierw postanowienie o przybiciu, a następnie, po uiszczeniu całej ceny nabycia, postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów.
Aby móc wziąć udział w licytacji (ruchomości lub nieruchomości), należy być osobą pełnoletnią, mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i wcześniej uiścić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (w przypadku licytacji nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Jakie są koszty działalności egzekucyjnej?

Na koszty działalności egzekucyjnej komornika składają się opłaty egzekucyjne oraz zwrot wydatków gotówkowych. Kwestię tę dokładnie reguluje Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 882) tekst jednolity z dnia 7 września 2006 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1191)

Czy mam prawo wyboru komornika?

Art. 8 ust. 5 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. mówi, że "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego".

Czym jest rewir komorniczy - o właściwości terytorialnej

Rewir komorniczy jest to obszar terytorialny, na jakim działa komornik, będący organem właściwym do prowadzenia konkretnych postanowień sądowych. Jak więc wygląda kwestia wyboru komornika?

Postanowienie, zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r, ale i w oparciu zgodnymi z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku, wprowadza rewolucyjne zmiany w kwestii wyboru wierzyciela, a więc podjęcie przez niego decyzji, kto będzie reprezentował jego interesy. Czy komornik Gdańsk Północ działa tylko dla osób z tego obszaru? Czy kancelaria komornicza nr Gdańsk Północ realizuje jedynie interesy wierzycieli z tego terenu? Czy komornik sądowy Gdańsk może reprezentować interesy osób z innych miejscowości? Czy jeśli komornik działa na terenie obejmującym północ w Gdańsku, to jest tylko przydzielany do spraw w Gdańsku - Północy?

W chwili obecnej, na mocy ustawy, wierzyciel ma wybór kancelarii komornika, który to poprowadzi jego sprawy w postępowaniu egzekucyjnym, ale w ramach właściwości sądu apelacyjnego. Jeśli dochodzi do egzekucji sądowej, działa on wówczas poza swoim rewirem. Trzeba jednak pamiętać o tym, że takie wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach egzekucyjnych, wymusza na wierzycielu skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika, który to jest właściwy do spraw o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń. Działanie komornika sądowego przy sądzie rejonowym Gdańsk, jeśli miałoby być wykonywane poza jego rewirem, musi być przez niego zaakceptowane. Jeśli ma przesłanki, by sprawy takiej nie prowadzić, taki komornik może odmówić podjęcia działań. Siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z jego rewirem określa, iż ten może prowadzić tylko jedną kancelarię, bez możliwości otwierania filii czy innych oddziałów. Wszelkie tematy związane z rewirem komorniczym określone są na mowy 10 ustawy o komornikach sądowych.

Informacje o przebiegu postępowania egzekucyjnego

Informacje o przebiegu postępowania egzekucyjnego udzielane są jedynie stronom postępowania. Na każdym jego etapie strony mogą zwrócić się do komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z pytaniem o obecną sytuację. Informacje szczegółowe udzielane są jedynie w przypadku kontaktu osobistego lub pocztowego. Oczywiście komornik sądowy Gdańsk Północ może informować wierzyciela o wszelkich podjętych działaniach. A jakie działania powinien on wykonać, aby zwiększyć szansę odzyskania długu? Powinien mieć on dostęp m.in do rachunków bankowych dłużnika i źródeł dochodu dłużnika. Powinien on zwrócić się do centrum personalizacji dokumentów, aby ,,przeskanować" osobę zadłużoną. Istotne znaczenie mają również EKW, a więc elektroniczne księgi wieczyste czy też CPD. Ponadto istotne znaczenie ma Ognivo, czyli aplikacja internetowa pozwalająca na szybką wymianę informacji. Wszelkie podjęte działania powinny być zgodne z art ustawy, co do których każdy komornik powinien się stosować, bowiem są tam zawarte wszelkie przepisy zabezpieczające jego interesy.